(23kB)
strona główna

MAX FREEDOM LONG
WIEDZA TAJEMNA W PRAKTYCE

(The Secret Science at Work / wyd. orygin. 1953)

Przyjaciołom z Towarzystwa Badaczy
Huny z podziękowaniem i aloha

Inne książki M.F.Longa wydane dotychczas w Polsce:
MAGIA CUDÓW
DĄŻENE KU ŚWIATŁU
AUTOSUGESTIA
ANALIZA PSYCHOMETRYCZNA
HUNA W RELIGIACH ŚWIATA
NAUKA UKRYTA W EWANGELIACH

*    *    *

Wiedza tajemna w praktyce to kolejny tom z cyklu poświęconego
starożytnej magii kahunów. Po opublikowaniu pierwszych książek o tej tematyce
M.F.Long otrzymał setki listów z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów
za pomocą metod, jakimi niegdyś posługiwali się kapłan hawajscy, w cudowny sposób
uzdrawiając siebie i innych. Niniejsza książka jest próbą odpowiedzi na postawione
Autorowi pytania. Ma ona na celu wskazać ludziom, jak pomóc sobie samym
dzięki zastosowaniu metod Huny. Nie chodzi jedynie o uzdrowienie ciała, umysłu,
sytuacji społecznej czy warunków finansowych, ale o ponowne odkrycie zapomnianej
wiedzy o życiu, której uczyli nie tylko kahuni, lecz także Jezus i inni wielcy wtajemniczeni.
Dzięki przełamaniu sekretnego kodu broniącego dostępu do cennych tajemnic
przekazywanych z pokolenia na pokolenie, wiedzę tę udostępniono światu,
umożliwiając jej poznanie i stosowanie wszystkim, którzy mają 'oczy aby widzieć
i uszy – aby słyszeć'. Podstawowe teorie Huny stanowią część starożytnej mądrości,
której ślady można odnaleźć we wszystkich religiach świata. Tajemna wiedza kahunów
umożliwia pełniejsze zrozumienie zawartych w nich starych prawd.


SPIS TREŚCI:

Przedmowa

Rozdział 1: Ponowne odkrycie utraconej wiedzy
Rozdział 2: Zapoznanie się z niższym Ja
Rozdział 3: Rozwój ukrytych zdolności niższego Ja
Rozdział 4: kształty myślowe aka, aura i jej pomiary
Rozdział 5: Telepatyczny kontakt między ludźmi
Rozdział 6: Mana i jej silny ładunek
Rozdział 7: Wyższe Ja
Rozdział 8: Formułowanie modlitwy z gron kształtów
Rozdział 9: Kontakt z Wyższym Ja i ofiarowywanie modlitwy
Rozdział 10: Sposób modlitwy według Huny
Rozdział 11: Uzdrawianie przez nakładanie rąk
Rozdział 12: Grupa robocza wzajemnego uzdrawiania telepatycznego
Rozdział 13: Kontakt przez podpisy. Aura i jej mierzenie
Rozdział 14: Dalsze odkrycia
Rozdział 15: Nie wysłuchane modlitwy
Rozdział 16: Zablokowana ścieżka
Rozdział 17: Czy kompleksy przenoszą się z wcześniejszych istnień? Czy istnieje taki stan opętania, którego się nie zauważa?
Rozdział 18: Stopnie nasilenia fiksacji i wpływów opętana. Test do sprawdzenia samego siebie
Rozdział 19: Oczyszczanie częściowo zablokowanej ścieżki
Rozdział 20: Nauka Jezusa w nowym świetle
Rozdział 21: Tajemne znaczenie obrzędu chrztu
Rozdział 22: Tajemne znaczenie obrzędu mycia stóp
Rozdział 23: Tajemne znaczenie obrzędu Komunii
Rozdział 24: Tajemne znaczenie Ukrzyżowania

Epilog

PRZEDMOWA

Moja pierwsza książka Recovering The Ancient Science ukazała się w 1936 roku w Londynie. Opowiedziałem w niej o psychologiczno-religijnych zapatrywaniach na temat wiary pradawnych Polinezyjczyków oraz spróbowałem wyjaśnić magię stosowaną przez tubylczych hawajskich kapłanów, zwanych kahunami. Książka ta została wydana w małym nakładzie, około tysiąca egzemplarzy. Rozeszła się przed drugą wojną światową przeważnie w krajach Imperium Brytyjskiego. W czasie wojny skład drukarski oraz reszta nie sprzedanego nakładu zostały zniszczone podczas nalotów bombowych. Pomimo że sprzedano wówczas niewiele egzemplarzy, książka trafiła do wielu bibliotek i otrzymałem listy od ponad tysiąca czytelników. Rozwinęła się między nami ożywiona i owocna korespondencja. Zyskałem wiele wartościowego materiału.

Nowo opracowane i poszerzone wydanie tej książki ukazało się w 1948 roku w USA pod tytułem Secret Science Behind Mirocles (Magia cudów). Miałem nadzieję, iż wskażę czytelnikom, w jaki sposób mogą stanąć na własnych nogach dzięki samodzielnemu wypróbowaniu starych metod. Jednak wkrótce napłynęły setki listów z prośbami o udzielenie wskazówek, jak można pomóc samemu sobie, lub wręcz proszono o moją pomoc.

Stało się dla mnie jasne, że muszę w jakiś metodyczny sposób poradzić sobie z tak nieoczekiwanym zainteresowaniem, i zrodziła się nadzieja uzyskania funduszy na dalsze badania i testy. Z pomocą kilku korespondentów zorganizowałem nieformalną grupę roboczą, której członkowie rozsiani byli od Australii aż po Anglię, w różnych częściach Ameryki Północnej, a nawet w niespokojnych wówczas krajach Europy. Z grupą tą podjąłem dalsze studiowanie pradawnego systemu. Chcieliśmy przede wszystkim stwierdzić, czy wystarczająco opanowaliśmy teorię i praktykę, aby samodzielnie dokonywać cudów. Mimo że interesowaliśmy się głównie uzdrawianiem ciała, ciekawiło nas również “uzdrawianie" czy też polepszanie warunków życiowych, związków międzyludzkich, rozwiązywanie trudności finansowych i duchowych. Wszystko to w doskonałym stopniu potrafili kiedyś kahuni.

Starożytne pojęcie kahuna jest używane również dzisiaj i oznacza “Stróża Tajemnicy". Słowo dla określenia tajemnej nauki nigdy nie zostało znalezione. Sekretny kod był tak skomplikowany i tak ściśle strzeżony, że być może nigdy nie nadano jej żadnej nazwy. Jeśli nawet kiedyś Istniała – jak na przykład imię boga w niektórych kulturach – była zbyt święta, aby ją wymawiać. My wybraliśmy dla niej nazwę Huna, co oznacza Tajemnicę. Naszej organizacji, której celem było badanie Huny oraz pokrewnych jej systemów, jak również badania w dziedzinie psychologii i parapsychologii, nadaliśmy nazwę “Huna Research Associates" (HRA = Towarzystwo Badaczy Huny).

Pod tą nazwą zaczęliśmy pracę od korespondencji. Wkrótce potem usystematyzowałem zebrane informacje tak, by mogły służyć wszystkim zainteresowanym. Wydawaliśmy, powielany co drugi miesiąc, ośmiostronicowy “Biuletyn HRA". Do naszego towarzystwa zaliczali się najwięksi w tej dziedzinie badacze. Byli też tacy, którzy nie bardzo rozumieli, nad czym pracujemy, pragnęli jednak uzdrowienia ciała, ducha, sytuacji finansowej czy też pomocy w nie sprzyjających warunkach życiowych; dlatego też brali udział w tej pracy najlepiej, jak tylko mogli. Niektórzy członkowie obdarzeni byli zdolnościami parapsychicznymi albo wrodzoną mocą uzdrawiania. Inni, mniej aktywni, przyłączyli się do nas tylko z ciekawości; sami robili niewiele, ale pilnie obserwowali naszą pracę i odkrycia. Wiele osób samodzielnie robiło doświadczenia z entuzjazmem i energią. Czasami niektórzy członkowie występowali z organizacji, ale ich miejsce zajmowali nowi. Co sześć miesięcy skreślani byli z listy cl. którzy nie nadsyłali wymaganych sprawozdań będących miarą naszych postępów w badaniach. W ten sposób liczba członków grupy wynosiła średnio trochę ponad trzysta.

W czasie, gdy pisałem tę książkę, około pięć lat od powstania HRA, badania nad Huną i próby jej praktycznego zastosowania zaszły tak daleko, iż wymagane Jest dalsze sprawozdanie z tej pracy. Osiągnęliśmy wiele i wiele się nauczyliśmy. W sprawozdaniu tym postaram się przedstawić czytelnikom najnowsze odkrycia HRA i moje własne. Wyjaśnię również metody, które według naszych doświadczeń szczególnie nadają się do praktycznego zastosowania Huny. Studiowanie książki Magia cudów jest wspaniałym przygotowaniem do praktykowania Huny, ale również na podstawie niniejszych wywodów możemy stworzyć sobie obraz systemu wierzeń i praktyk, na których opiera się praca eksperymentalna.

Omówienie naszych badań i doświadczeń nie nastąpi w takiej kolejności, w jakiej wypracowaliśmy je w czasie pięcioletniej pracy. Najpierw podamy Informacje konieczne do sformułowania i przedstawienia modlitwy według Huny. Dalsze opisy dotyczyć będą sposobów leczenia, które można praktykować z pomocą modlitwy lub bez niej.

Znajdą się tu również wyjaśnienia związane z symbolami, pojęciami i źródłosłowami charakterystycznymi dla nauki Huny, ale występującymi także w innych religiach, przeważnie w chrześcijaństwie. Chcemy przez to wykazać, że znaczenie przypisywane Hunie ma mocne podstawy. Ważne jest, aby od samego początku podejść do tego dawnego systemu z zaufaniem i wiarą, wówczas będzie możliwy do zaakceptowania. Tak długo, jak nie jest się przekonanym, że opisy tutaj zawarte opierają się na prawdziwych danych, nie można wyciągnąć żadnych korzyści z naszych doświadczeń i rezultatów pracy. To samo dotyczy wszelkich systemów psychologiczno-religijnych. Podstawowe elementy wiedzy Huny są częścią dawnej mądrości występującej we wszystkich religiach. Huna toleruje inne systemy, nie sprzeciwia się żadnemu, lecz umożliwia głębsze zrozumienie starych prawd.

Celem tej pracy nie Jest ustanowienie nowego “kultu". Ma ona raczej pomóc ludziom, by umieli pomóc samym sobie i bliźnim. Badanie jeszcze długo nie będzie zamknięte. Sformułowane już koncepcje mogą być zrewidowane, jeśli pojawią się nowe informacje, które uzasadnią taką zmianę.

Niniejsza praca ma służyć nie tylko uzdrawianiu ciała czy ducha lub poprawie socjalnych i ekonomicznych warunków otoczenia, lecz także powtórnemu odkryciu zapomnianej już wiedzy o sposobie życia. Wiedzę tę przekazywali nie tylko kahuni, lecz również Jezus i inni wielcy wtajemniczeni w pradawny tajemny kod. Dzięki odczytaniu tego kodu świat może znowu otrzymać “Prawdziwe Światło" i poznają Je ci, co mają oczy otwarte, by widzieć, i uszy, by słyszeć.dalej


strona główna
(23kB)