(23kB)
strona główna


 

Sanaya Roman i Duane Packer

 

Channeling

 

Jak nawiązać kontakt

z przewodnikiem duchowym

albo z wyższym ja

 

 

 

przekład Dariusz Dürschlag

 

 

LightPlain

 

MAZURY 2003

Tytuł oryginału

OPENING TO CHANNEL

How to Connect With Your Guide

CopyrightŠ 1987 by Sanaya Roman and Duane Packer

Originally published in the USA by H J Kramer Inc, P. O. Box 1082, Tiburon, CA 94920

Redakcja i korekta Tomasz Dziedziczak Renata Pieczonka Wojciech Tworzydło

Projekt okładki Renata Pieczonka

Druk

Zakład Poligraficzny M&P Warszawa

LightPlain

Rogojny 17

19-413 Mazury

tel. (087) 521 55 27

lightpl@optimus.waw.pl

http://light.of.pl

ISBN 83-915273-2-8

 

 

Dedykujemy tę książkę Wam,

którzy otwieracie się na nowe źródła poznania.

Doceniamy Waszą odwagę

i udział w tworzeniu dobra.

 

 

Spis treści

[w oryginale spis treści jest na końcu książki]

 

Podziękowania ... 7

Wstęp ... 9

Channeling może zapoczątkować nowy etap w Twoim życiu

Jak korzystać z książki

Wprowadzenie ... 13

Jak zrodził się pomysł nauczania channelingu

I WPROWADZENIE DO CHANNELINGU

Rozdział 1 Zapraszamy do nauki channelingu ... 21

Czym jest channeling?

Co zyskasz, ucząc się channelingu

Sposoby wykorzystania channelingu

Jak poznać, czy jesteś gotowy/a do nauki channelingu

Być może jesteś przygotowany/a lepiej, niż sądzisz

Rozdział 2: Zmiana stanu świadomości ... 34

Czym jest trans?

Co się dzieje, gdy przychodzi przewodnik?

Jak zachować świadomość?

Jak odbieramy Orina i DaBena

Rozdział 3: Kim są przewodnicy ... 43

Przewodnicy duchowi

Jak rozpoznać istoty będące na niższym poziomie rozwoju

Osobiści opiekunowie

Rozdział 4: W jaki sposób przewodnicy porozumiewają się z ludźmi ... 54

Przekazywanie informacji

Rola odbiorcy i tłumacza

Rozdział 5: Przygotowanie się do nawiązania kontaktu ... 63

Poznawanie swojego przewodnika

Czego można się spodziewać przy pierwszym połączeniu

Dusza czy przewodnik?
Imię przewodnika

II NAWIĄZANIE ŁĄCZNOŚCI Z PRZEWODNIKIEM

Rozdział 6: Wchodzenie w trans ... 77

Wskazówki do ćwiczeń

ćwiczenie: Nauka relaksu

Koncentracja jako istotny element channelingu

ćwiczenie: Stan koncentracji

ćwiczenie: Odczuwanie energii życiowej

ćwiczenie: Odpowiednia pozycja ciała

Rozdział 7: Nawiązanie łączności ... 91

ćwiczenie: Pierwsze spotkanie z przewodnikiem

ćwiczenie: Przekazywanie na głos impulsów przewodnika

Pytania do przewodnika podczas pierwszego połączenia

Wskazówki dla osoby towarzyszącej

Uroczyste zakończenie

Rozdział 8: Przekazy dla innych ... 109

Jak formułować pytania?

Nadawanie przekazom pozytywnego wydźwięku

Rozwijanie własnego stylu

ćwiczenie: Przekazy dla innych

Rozdział 9: Przepowiadanie przyszłości ... 122

Stosunek przewodników do przepowiedni

Jak przewodnicy postrzegają przyszłość

ćwiczenie: Spoglądanie we własną przyszłość

Przekazy na swój temat

ćwiczenie: Przekazy osobiste

III PRZEŻYCIA ZWIĄZANE Z CHANNELINGIEM

Rozdział 10: Nasze własne doświadczenia ... 137

Pojawienie się Orina

Przyjście DaBena

Rozdział 11: Przygotowania do nauczania channelingu ... 147

Otaczanie światłem
Co motywowało ludzi do nauki channelingu

Rozdział 12: Uczenie channelingu ... 154

Relacje z pierwszego połączenia z przewodnikiem

Rozdział 13: Zmiany w życiu osób, które nawiązały kontakt z przewodnikiem ... 167

Pierwsze reakcje

Tecu - przewodnik Sanayi z innego wymiaru

Wyprawa na Mount Shasta

IV DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI

Rozdział 14: Channeling źródłem przebudzenia ... 181

Droga przyspieszonego rozwoju duchowego

Oswajanie Jęków i wątpliwości Czy wyobraźni można ufać? Nowy stosunek do ciała

Rozdział 15: Umacnianie połączenia ... 196

Jak często kontaktować się z przewodnikiem?

Jak osiągnąć lepsze zestrojenie?

Uzyskiwanie szczegółowych informacji

Inne sposoby przekazywania informacji

Czy przewodnik pomoże mi wygrać na loterii?

Czy można zmienić przewodnika?

Czy różne osoby mogą otrzymywać przekazy od jednego przewodnika?

Czy można utracić połączenie?

Rozdział 16: Dzielenie się umiejętnościami ... 209

Wspierający znajomi - kluczem do sukcesu

Nowa rola w kręgu znajomych

Jak rozmawiać o channelingu

Działalność publiczna

Współpraca i wspieranie się

Rozdział 17: Czas przemian ... 224

Krótka historia channelingu

Czas channelingu

Nastaje złoty wiek ludzkości

Zdecyduj, kiedy chcesz rozpocząć

Informacje dodatkowe ... 240

 

Podziękowania

Pragniemy podziękować naszej przyjaciółce LaUnie Huffines za światło, którym emanuje, pomoc i doskonałe pomysły. LaUna towarzyszyła nam podczas wielu sesji, dochodząc do prawdziwego mistrzostwa w łączeniu się z przewodnikami. Dziękujemy Edowi i Amerindzie Alpernom za przyjaźń, wsparcie oraz radość, jaką sprawili nam, czyniąc ogromne postępy.

Za pomoc w prowadzenia kursów channelingu dzię­kujemy Edowi Alpemowi, Julie Anello, Sandy Chapin, Lynn Crawford, Cindy Haupert, Judy Heckerman, Colleen Hicks, Johannie Holmes, Rhondzie Holt, Rikkiemu Kirtznerowi, JoAnne Marsau, Sue Maywald, Lindzie Merrill, Patrice Noli, Jill O'Hara, Tomowi Oliverowi, Bobowi Ornelasowi, Ninie Page, Shirley Runco, Yincentowi Star, Leah Warren, Phillipowi Weberowi i Cheryle Winn.

Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do Lindy Johnston, Jana Shelleya, Wendy Grace, Scotta Catamasa, Cheryl Williams, Nancy Mcjunkin, Sandy Hobson, Evy Róża, Mary Beth Braun, Mari Ane Anderson, Mary Pat Mahan, Stacey Mattraw, Michele Abdoo, Evanne Riter, Trudie London, Roberty Heath, Ronnie Rubin, Margo Chandley, Susan Levin, Eve i Lloyda Curtisów, Jane Wanger, Loretty Ferrier, Sheili i Earla Bubbich, Roba Friedmana i Sally Detscher.

Dziękujemy Georgii Schroer za doskonałe prowadze­nie biura, zaangażowanie na rzecz LuminEssence oraz za

7

dobro, jakie wniosła do naszego życia, a także Lois Landau, Sarze Mcjunkin, Adine Thoreen i Shirley Runco, Denise Laws za spisanie nagrań, Debrze Ross za wkład artystyczny oraz Davidowi Duty'emu i Jeanie Cragin.

Dziękujemy duchowej wspólnocie z Maui, w tym Romi Fitzpatick za wsparcie i wdzięczność, a także wspól­nocie z Dallas, w szczególności Jean St. Martin, za odwagę, pomoc i przyjaźń oraz wspaniałym mieszkańcom Mt. Shasta, zwłaszcza Dorothy Kingsland i Missi Gillespie.

Nasza wdzięczność należy się także Halowi i Lindzie Kramerom. Współpraca z nimi jest szczególnie radosna. Dziękujemy Gregowi Armstrongowi za pracę redakcyjną i wskazówki, Elaine Ratner, Lindzie Merrill, Abigail Johnston za projekt książki oraz Judith Cornell za wspaniałą szatę gra­ficzną.

Doceniamy odwagę uczestników naszych kursów oraz ich wkład w tworzenie nowej świadomości, a także to, że podzielili się swoimi doświadczeniami z innymi.

Dziękujemy Wam, którzy będziecie korzystać z tej książki, za Waszą determinację i wolę rozwoju.

Wyrazy szacunku i wdzięczności kierujemy do tych wszystkich, którzy zajmowali się channelingiem w przeszło­ści, przecierając nowe szlaki i torując nam drogę, zwłaszcza do Jane Roberts i Edgara Cayce'a, jak i tych, którzy działają współcześnie.

Przede wszystkim dziękujemy jednak Orinowi i DaBenowi, gdyż to oni stworzyli tę książkę i umożliwili każde­mu z nas otworzenie wrót channełingu.

8

wstęp

„Odkąd nauczyłam się channełingu, widzę świat w innych barwach. Moje serce otworzyło się, polubiłam siebie i czuję się bezpiecznie. Spotykam wspaniałych ludzi, a życie jest cudownym doświadczeniem."

(uczestniczka kursu channełingu)

Channeling* może zapoczątkować nowy etap

w Twoim życiu

Główne przesłanie tej książki brzmi: channełingu można się nauczyć. Osiągając odpowiedni stan umysłu, każdy może nawiązać łączność z duchowym przewodnikiem lub własną wyższą jaźnią. Aby posiąść tę umiejętność, nie potrzeba nad­przyrodzonych zdolności, szczególnych talentów czy ducho­wych doświadczeń. Niezbędne są natomiast: szczere pragnie­nie, cierpliwość i wytrwałość.

Będziemy Was zachęcać, abyście nauczyli się w peł­ni świadomie łączyć drogą channełingu i zapamiętywali wszystkie uzyskane informacje. Z tej książki dowiecie się, jak podnosić poziom własnej wibracji i świadomie czuć, widzieć lub słyszeć rzeczywistość przewodników. W przeszłości

* czytaj: czaneling

9

osoby utrzymujące kontakt z innymi wymiarami nazywano mediami i przypisywano im parapsychiczne zdolności. Obecnie popularne stało się określenie „channeling".

Na ile realne jest to doświadczenie? Znanych jest bardzo wiele przypadków, kiedy to naukowcy, którzy próbo­wali podważyć autentyczność tego zjawiska, ostatecznie dochodzili do wniosku, że mają do czynienia z czymś nie do końca wyjaśnionym. Niektórzy z nich stali się zwolennikami channelingu lub zaczynali go stosować. Choć channeling może nie spełniać kryteriów naukowych, z naszych obser­wacji wynika, że prowadzi do wielu pozytywnych zmian u tych, którzy go poznali.

Przez ostatnie kilka lat z pomocą naszych duchowych przewodników, Orina i DaBena, nauczyliśmy tego procesu kilkaset osób. Z wieloma utrzymywaliśmy kontakt i obser­wowaliśmy ich postępy także później. Wszyscy twierdzili zgodnie, że dzięki temu doświadczeniu ich życie stało się lepsze; że otworzyły się przed nimi nowe perspektywy, a po­glądy zmieniły się na bardziej pozytywne. Stali się wyrozu­miali i kochający. Wraz ze zmianą podejścia do życia odkryli własne przeznaczenie, odzyskali zaufanie do siebie oraz wewnętrznego prowadzenia, a także zaczęli doświadczać po­wodzenia. Stwierdzili, że nie przyciągają już trudnych sytu­acji, a raczej poddają się nurtowi życia, doznając przy tym coraz więcej szczęścia i satysfakcji. Życie każdego z nich ulegało stopniowej przemianie i uporządkowaniu, nabierało znaczenia i sensu. Wielu przyznało, że channeling umożli­wił im rozwój, o jakim marzyli; że stał się wehikułem do oświecenia.

Każdy, kto nauczył się nawiązywać kontakt z prze­wodnikiem lub własnym wyższym ja, doznawał głębokiej transformacji. Zmianie ulegały nie tylko sposób odczuwa­nia czy stosunek do siebie i innych, lecz także zewnętrzne okoliczności. Rodzice poznawali nowe sposoby wspierania dzieci w rozwoju. Partnerzy i małżonkowie odkrywali no­we płaszczyzny porozumienia i pogłębiali wzajemne więzi.

10

Dzięki lepszemu zrozumieniu i zdolności wybaczania osoby te mogły skuteczniej wspierać innych. Niektórzy przeprowa­dzili się lub zmienili pracę na bardziej satysfakcjonującą.

Channeling pomaga odnaleźć drogę do spełnienia i podążać nią. Z naszego doświadczenia wynika, że w chan­nelingu nie istnieją granice poznania ani rozwoju, nie ma też limitu odkryć, których za jego sprawą można dokonać.

Orin i DaBen pragną rozwiać wszelkie wątpliwoś­ci i pomóc w przezwyciężeniu lęków i obaw związanych z channelingiem, ponieważ nie ma w nim nic tajemniczego. Wszyscy, z którymi pracowaliśmy, mieli wyłącznie pozytyw­ne doświadczenia i za każdym razem realizowali swój za­miar połączenia się ze światłym przewodnikiem. Korzystali oni z ćwiczeń opisanych w tej książce.

Ma ona za zadanie rozbudzić w Was chęć podążania za wewnętrznym przewodnictwem. Jest zapisem naszych doświadczeń. Zastosujcie z niej tylko to, co znajduje potwier­dzenie w Waszym życiu. O dodatkowe wyjaśnienia zwróćcie się do swoich przewodników lub wyższego ja, a następnie zaakceptujcie odpowiedź. Channeling jest obszerną dziedzi­ną i nie sposób w jednej książce zawrzeć o nim wszystkich wiadomości. Ciągle przybywa osób, które doświadczają wyż­szych sfer istnienia i pojawiają się coraz to nowe publikacje na ten temat. Pamiętajcie, że liczy się przede wszystkim Wasze doświadczenie. Ufajcie swoim odczuciom.

Obcując ze źródłem wyższej mądrości, torujecie in­nym drogę do niego. Ważne jest, abyście nie stawiali sobie przy tym żadnych barier, sięgali coraz wyżej oraz dobrze się przy tym bawili. Witamy Was u progu nowej, wspaniałej przygody.

Jak korzystać z książki

Macie w rękach podręcznik do nauki channelingu. Składa się on z czterech części. Część I Wprowadzenie do channelingu

11

(rozdziały 1-5) opisuje doznania, jakie mogą pojawić się podczas channelingu oraz odpowiada na pytanie: „Kim są przewodnicy i jak się komunikują z ludźmi?". Dowiecie się także, czy jesteście gotowi na połączenie z przewodnikiem lub wyższym ja.

Część II Nawiązanie łączności z przewodnikiem (rozdziały 6-9) służy nauce channelingu. Jeżeli uda Wam się wykonać dwa pierwsze ćwiczenia z rozdziału 6 (Nauka relaksu oraz Stan koncentracji), możecie od razu zrobić po­zostałe i przejść do rozdziału 7, by rozpocząć właściwą ko­munikację. Wykonywanie ćwiczeń dostosujcie do swojego tempa. Możecie zrealizować zawarty w książce program w jedno popołudnie lub kilka tygodni.

W części III Przeżycia związane z channelingiem (rozdziały 10-13) opowiemy, jak sami rozpoczęliśmy naszą przygodę z channelingiem oraz j przedstawimy doświadcze­nia naszych kursantów. Ich relacje opisują najczęściej poja­wiające się problemy. Powiemy Wam, jak można je samo­dzielnie rozwiązać.

W części IV Doskonalenie umiejętności (rozdziały 14-17) Orin i DaBen udzielają dalszych wskazówek, odpo­wiadają na pytania, wyjaśniają wątpliwości. Opowiadają tak­że o wpływie channelingu na ciało oraz na przyspieszenie wewnętrznego rozwoju.

Sanaya i Duane

12

wprowadzenie

Jak zrodził się pomysł nauczania channelingu

Sanaya: „Był ranek 23 listopada 1984 roku. Powietrze prze­pełnione było jeszcze nadzieją i zaufaniem, które towarzy­szyły nam poprzedniego dnia podczas obchodów Święta Dziękczynienia, kiedy to wspólnie z przyjaciółmi bawiliśmy się i medytowaliśmy. Każdy z nas otrzymał przekaz mówią­cy o zmianach, jakie zajdą w jego życiu. Ed i Amerinda wcześniej powiadomili nas, że tego dnia urodzi się im dziec­ko. Wszyscy więc połączyliśmy się z nim w myślach, by towarzyszyć mu w podróży ku ziemskiej rzeczywistości. Głównym tematem tego weekendu stały się dla nas wszyst­kich narodziny i odrodzenie.

Wraz z Duane'em postanowiliśmy odpocząć po licz­nych kursach, które każde z nas ostatnio prowadziło. Zde­cydowaliśmy, że popływamy pontonem po jeziorze. Jak na listopadowy dzień była ładna pogoda. Czuliśmy spokój i nie opuszczał nas dobry nastrój. Nim wypłynęliśmy, postano­wiliśmy jeszcze raz połączyć się z naszymi przewodnikami. Przez ostatnie kilka miesięcy Orin i DaBen służyli nam po­mocą w określaniu życiowych celów.

13

Rozpoczął Orin. Zwrócił naszą uwagę na kilka może niezbyt istotnych, jednak wartych uwzględnienia spraw. Następnie, ku naszemu zaskoczeniu, zapytał, czy chcemy się dowiedzieć, jak naprawdę możemy służyć ludzkości, za­spokajając jednocześnie własne osobiste i duchowe pragnie­nia. Oczywiście, że chcieliśmy! W odpowiedzi Orin zaczął przybliżać nam zadania, przed jakimi ludzkość stanie w naj­bliższym czasie. Wspomniał także o ważnych zmianach, jakie zachodzą we wszechświecie oraz o energiach, które w efekcie tych zmian dotykają Ziemię, wpływając na bieg historii. Oznajmił, że ludzie mogą wykorzystać te energie, by doświadczać więcej radości. Kiedy Orin przerywał, DaBen, przewodnik Duane'a, podejmował wątek i kontynuował.

Na zmianę mówili między innymi o tym, że w ciągu najbliższych pięciu lat wzrośnie zainteresowanie channelingiem, a przez następne dziesięć lat wiele osób zapragnie nawiązać kontakt z przewodnikiem duchowym lub wyższym ja. Stwierdzili, że w człowieku zaczyna dochodzić do głosu natura duchowa, co przejawia się większym pragnieniem rozwoju. Powiedzieli, że ludzie będą potrzebowali przewod­nictwa nie tylko po to, by móc się rozwijać, lecz by pojąć i móc wykorzystać nowe energie. Aury ludzi zaczyna wypeł­niać blask i mają oni możliwość doświadczania coraz wyż­szych poziomów świadomości i oświecenia.

Zdaniem Orina i DaBena, umiejętność łączenia się z bardziej rozwiniętymi aspektami siebie lub duchowymi przewodnikami ma ogromne znaczenie dla rozwoju ducho­wego. Channeling umożliwia pełne wykorzystanie nowych doświadczeń. Zaproponowali, byśmy go nauczali, oczywi­ście z ich pomocą. Powiedzieli, że w obecnych czasach naj­większe znaczenie ma indywidualna moc i bezpośrednie doświadczenie. Coraz więcej ludzi nabiera zaufania do we­wnętrznego przewodnictwa, zaczyna spontanicznie posługi­wać się channelingiem i odnajdywać nauczycieli w sobie, przez co zewnętrzne źródła wiedzy stają się mniej ważne. Orin i DaBen pragną pomagać takim osobom, by mogły

14

połączyć się ze światłym przewodnikiem, potrafiły rozpo­znawać wyższe przewodnictwo i wykorzystały je do celów duchowych.

Zaproponowali, byśmy prowadzili kursy channelingu. Mieliśmy przygotować się w ciągu trzech miesięcy. Powiedzieli, że w tym czasie przekażą nam niezbędne infor­macje, ćwiczenia oraz medytacje. Wyrażenie zgody miało oznaczać, że będziemy oddani projektowi przez dwa lata, gdyż tyle czasu potrzebowali, aby w pełni zrealizować swój plan. Po tym okresie mieliśmy zadecydować, czy chcemy kontynuować pracę.

Prowadziłam wtedy z Orinem cykl kursów poświęco­nych duchowemu rozwojowi. Z perspektywy czasu widzę, że zajęcia te służyły poznaniu wyższych energii, otwarciu serca, przezwyciężeniu negatywnych wzorców i rozpozna­niu własnego przeznaczenia. Zyskaliśmy umiejętności, które doskonale przydawały się w nauce channelingu. Ci z uczest­ników, którzy stosowali poznane zasady, zaczynali coraz mocniej odczuwać swoje wyższe ja, duchowych opiekunów i pragnęli głębszego, bardziej świadomego z nimi kontaktu. W oparciu o te zajęcia powstały książki Orina: Życie w rado­ści oraz Personal Power through Awareness (Jak rozwinąć świadomość i osiągnąć moc).

Aż do owego dnia ani ja, ani Duane nie myśleliśmy o współpracy. Jednak im dłużej się nad tym zastanawiali­śmy, tym bardziej naturalne nam się to wydawało. Uczenie channelingu było fascynującym wyzwaniem. Mieliśmy oba­wy, czy to się uda i czy nasi przewodnicy podołają temu za­daniu. Orin i DaBen pracowali z indywidualnymi osobami, lecz nigdy jeszcze nie pomagali w uzyskaniu połączenia z przewodnikiem lub wyższym ja grupie osób. Poza tym do tej pory nauka channelingu wymagała wielu tygodni inten­sywnej pracy, natomiast teraz zamierzali robić to w jeden weekend!

Zastanawialiśmy się, czy aby ich nastawienie nie jest zbyt optymistyczne. Wiele osób uważa channeling za rzecz

15

trudną i jest przekonanych, iż umiejętność tę mogą opano­wać tylko nieliczni. Niektórzy twierdzili, że wymaga on lat praktyki lub szczególnego daru oraz że istoty światła przy­chodzą tylko do wybitnych jednostek, dlatego ťzwykliŤ ludzie nie powinni się do nich zwracać. Orin i DaBen za­pewnili nas jednak, że żyjemy w czasach przełomowych, kiedy to wielu nauczycieli ze świata ducha pragnie wspierać ludzi i czeka na nasze wezwanie. Przyznali, że w przeszłości przewodników było niewielu, a channeling rzeczywiście wymagał dużych przygotowań i szczególnych predyspozycji. Obecnie, między innymi z powodu zmian w ludzkiej aurze i energii Ziemi, umiejętność ta się upowszechniła.

Orin i DaBen stwierdzili, że channelingu można się nauczyć, jeżeli tego się pragnie i zamierza zrealizować swój cel. Przekonywali, że opanowanie tej umiejętności nie musi być poprzedzone wieloletnią praktyką medytacji ani podob­nym doświadczeniem z poprzednich wcieleń. Zamierzali uczyć ludzi, jak zachować pełną świadomość oraz kontrolę, kiedy z kimś się łączą. W oparciu o ich wskazówki i ćwicze­nia każdy miał otrzymać możliwość połączenia się z wyż­szym ja lub przyciągnięcia duchowego przewodnika, nie tracąc przy tym poczucia pewności i bezpieczeństwa.

Duane zgodził się na udział w projekcie, pod warun­kiem że wszystkie zgłaszające się osoby osiągną konkretne i niepodważalne rezultaty. Oboje chcieliśmy mieć pewność, że każdy, kto pragnie nauczyć się channelingu, odniesie suk­ces. Cały następny miesiąc biliśmy się z myślami. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy w jeden weekend można nauczyć wiele osób jednocześnie osiągania wyższych stanów świado­mości i łączenia się z duchowym źródłem mądrości?

Orin i DaBen nie nalegali. Dali nam czas do namysłu i postanowili niczego nie sugerować, dopóki sami nie po­radzimy sobie z wątpliwościami. Z doświadczenia wie­dzieliśmy, że przewodnicy nie ograniczają indywidualnej wolności, starają się jedynie inspirować i zachęcać. Osta­tecznie wyraziliśmy zgodę na udział w przedsięwzięciu, by

16

zobaczyć, co z tego wyniknie. Orin i DaBen stwierdzili, że proces nawiązania łączności z wyższymi formami świado­mości nie wymaga czasu i jest o wiele łatwiejszy, niż się wydaje. Nasze zadanie miało polegać na pomocy w ťprzekroczeniu proguŤ dzielącego naszą rzeczywistość od przestrzeni przewodników. Kiedy wyzbyliśmy się wątpliwości, z pomo­cą Orina i DaBena bardzo szybko opracowaliśmy program i odpowiednie ćwiczenia. Zgodziliśmy się poprowadzić warsztaty dla wszystkich chętnych.

Owego dnia nie popłynęliśmy pontonem, rozpoczął się natomiast nowy rozdział w naszym życiu oraz w rodzinie znajomych, gdzie rzeczywiście przyszło na świat dziecko.

Pierwszy kurs okazał się olbrzymim sukcesem. Wszy­scy uczestnicy nawiązali duchową łączność. Przez kolejne dwa lata nauczyliśmy channelingu kilkaset osób. Przekona­liśmy się, że każdy może posiąść tę umiejętność. Uczestnicy kursów reprezentowali różne warstwy społeczne i zawody, a rozpiętość ich wieku wynosiła od 18 do 70 lat. Potwierdzi­ły się słowa Orina i DaBena, że aby opanować channeling, nie potrzeba żadnych szczególnych zdolności, duchowego przygotowania, doświadczenia w medytacji, a nawet wiedzy o tym procesie. Wszystkich uczestników, którzy osiągnęli swój cel, cechowało silne pragnienie połączenia się z własną wyższą jaźnią lub przewodnikiem duchowym.

Ku własnemu zaskoczeniu uczestnicy zajęć bez spe­cjalnych trudności nawiązywali dialog ze źródłem wyższej mądrości. Z niektórymi osobami pozostaliśmy w kontakcie, obserwując ich rozwój i zmiany w życiu. Udzielaliśmy od­powiedzi na wiele pytań. Ludzie opowiadali o własnych do­znaniach, wątpliwościach, oporach, a także o przebudzeniu, nadziei, wspaniałych wizjach i snach, jakich doświadczali dzięki tej nowej umiejętności. W oparciu o własne przeżycia i odczucia innych, a także dzięki nieustającemu wsparciu naszych przewodników, dowiedzieliśmy się, jak przekazy­wać otrzymane drogą channelingu informacje w sposób pre­cyzyjny i z zachowaniem pełnej świadomości.

17

Po pewnym czasie Orin i DaBen oznajmili, że chcą udostępnić tę wiedzę w formie książki. Poprosili, żebyśmy podzielili się swoimi doświadczeniami oraz ćwiczeniami, których nas nauczyli, aby wszyscy, których interesuje channeling, mogli go opanować. Ćwiczenia tu przedstawione zo­stały dostosowane przez Orina i DaBena do potrzeb książki. Choć na początku mieliśmy sporo wątpliwości, nasi opieku­nowie zapewnili nas, że ten sposób jest równie skuteczny. Uspokoili nas, mówiąc, że wyższe energie udzielają ludziom ogromnego wsparcia oraz że zawsze odpowiadają na wezwa­nie tych, którzy szczerze pragną połączenia.

W niniejszej książce zawarte są także informacje z podręcznika, który napisaliśmy wcześniej w celu przy­gotowania naszych przyszłych kursantów. Odkryliśmy, że ludzie przekazują go sobie, w efekcie czego niektórzy spon­tanicznie nawiązywali łączność z przewodnikiem. Pewna kobieta czytała podręcznik w samolocie. Choć była scep­tycznie nastawiona, odłożyła książkę i pomyślała: ťJeżeli naprawdę istnieje jakiś przewodnik, to niech poda mi swoje imięŤ. Poczuła wtedy nagłe pobudzenie i usłyszała głos. Od razu zmieniła swoje podejście i zaczęła pracować nad uzy­skaniem pełnego połączenia.

Wiele osób z powodzeniem korzystało z ćwiczeń opi­sanych w tej książce w celu połączenia się i pozyskiwania informacji od duchowego przewodnika. Jeżeli wolisz komu­nikować się ze swoim wyższym ja, zaznacz to przed przystą­pieniem do ćwiczenia.

Jeżeli postanowiłeś/aś uzyskać połączenie, już teraz zacznij o to prosić. Książka ta uczy channelingu, opierając się na relacjach osób, przekazach ze świata przewodników oraz praktycznych ćwiczeniach. Czytając ją, zwróć uwagę na te fragmenty, które zdają się mieć dla Ciebie szczególne zna­czenie. Potraktuj je jako pierwsze wskazówki od przewodni­ka lub wyższego ja, mające pomóc Ci w nawiązaniu pełnego kontaktu."

18dalej


strona główna
(23kB)